Savaş Zafer Şahin, Doç. Dr., Dekan Yard.

Savaş Zafer Şahin

İletişim Bilgileri

Telefon:8212
Ofis:Rektörlük 405
Bağlı Olduğu Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2007
Yüksek Lisans Kent Çalışmaları Kent Üniversitesi 2002
Yüksek Lisans Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1999
Lisans Şehir ve Bölge Planlama Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1996


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Doçent Ocak 2014
Yardımcı Doçent Atılım Üniversitesi Ekim 2010


Araştırma Konuları

Yerel Yönetimler, Türk Kamu Yönetimi, Şehir ve Bölge Planlama, Stratejik Planlama, Kent ve Çevre, Kamu Yönetimi, Bölgesel Gelişme, Kentsel Dönüşüm


Yayınlar

Diğer Hakemli Dergiler

Şahin S.Z. (2009), Planlamayı Kentsel Dönüşüm Rejimine Karşı Korumak/Savunmak, Dünya Şehircilik Günü 33. Kolokyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Antalya

Şahin S.Z. (2008), Planlamayı Türkçeleştirmek, Planlama, Ankara, 2008/4

Şahin S.Z. (2006), Kentsel Planlamanın Kentsel Dönüşümden Ayrılma Sürecinde Ankara Kenti, Planlama, Ankara, 2006/1

Şahin S.Z., Eser Atak (2004), Atatürk Orman Çiftliğinin 79 Yılı: Çiftliğin Korunması İçin Yeni Siyasalar Ararken, Planlama, Ankara, 2004/3

Uluslararası Konferans Bildirileri

Şahin S.Z., İsmail Bircan (2010), An Evaluatıon on the Possible Contributions of Third Generation Universities in Regional Development Of Turkey, Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Bildiriler kitabı, Yozgat

Şahin S.Z. (2008), Establishing The Infrastructure Of Exclusion in A Peripheral World City: Contradiction Of Scales And Actors in Regenerating Istanbul, Orienting Istanbul: Cultural Capital of Europe Konferansı Bildiri Özetleri Kitabı, San Fransisco

Şahin S.Z. (2004), Pseudo Housing Projects for the Poor: Urban Renewal Programs through Urban Development Plan Modifications in Altındağ, Ankara, Uluslararası Konut Konferansı Bildiri Özetleri Kitabı, Toronto

Ulusal Konferans Bildirileri

Şahin S.Z. (2009), Kentsel Dönüşümün Üç Hali: 1980 Sonrasında Kent Planlaması ve Kentsel Dönüşüm Etkileşiminin Ankara Eski Altındağ’daki Tarihsel Seyri, Şehircilik Günü 32. Kolokyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul

Şahin S.Z. (2009), Katılımcı Stratejik Planlamanın Yerel Kalkınma Çerçevesine Katkıları – Ankara Stratejik Planı Örneği, TODAİE 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara

Şahin S.Z. (2009), Kamusal Kullanımdaki Kamu Arazilerinin Özel Mülkiyete Dönüşümünde İmar Şebekelerinin Rolü: Ankara Kenti Yeşil Kuşağındaki Çayyolu 907 Parsel Örneği, Toprak Mülkiyeti Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara

Şahin S.Z. (2008), Planlama ve Bilişimde Katılım, Bilişim 2008 Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara

Şahin S.Z. (2006), İdeolojik Bir Araç Haline Gelen Kentsel Dönüşüm Kavramına Tarihsel Bir Bakış: Ankara Örneği, Dünya Şehircilik Günü 30. Kolokyumu Bildiri Kitabı, İzmir

Şahin S.Z. (2004), Niteliksiz Bölgeleşme ve Küresel Sisteme Eklemlenememe Sorunu: Anadolu’da bir Siyasal Bölge Kent Olarak Ankara, Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Ankara

Şahin S.Z. (2003), İmar Planı Değişiklikleri Ve İmar Hakları Aracılığıyla Yanıltıcı (Pseudo) Kentsel Dönüşüm Senaryoları: Ankara Altındağ İlçesi Örneği, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul

Şahin S.Z. (2003), Metropoliten Kentlerde Siyasal Mobilizasyonun Aracıları Olarak Büyükşehir Belediye Başkanları Ve Kent Planlaması: Kent Patronlarının Kentleri, Dünya Şehircilik Günü 27. Kolokyumu Bildiriler Kitabı, Mersin

Şahin S.Z., M.İpek Yalçın (2003), Koruma Planlamasında İmar Haklarına Dayanan Uygulamaların Olası Katkıları Üzerine: Ankara Ulus Örneğinin Değerlendirilmesi Ve Görgül Bir Deneme, Dünya Şehircilik Günü 27. Kolokyumu Bildiriler Kitabı, Mersin

Şahin S.Z. (2003), Türkiye’de Yerel Alanda Siyasal Mobilizasyonun Aracıları Olarak Büyükşehirlerde Belediye Başkanları: Genç Kentlerin Kent “Patronları, 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Ankara

Şahin S.Z. (1999), Kentsel Alanda Kollamacı İlişkiler, 5. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Ankara

Kitapta Bölüm

Şahin S.Z. (2010), Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Kalkınma Çerçevesinin Belirlenmesine Katkıları, Kalkınma Ajansları Üzerine Seçme Yazılar, Yozgat

Şahin S.Z. (2010), Alışveriş Merkezlerinin Evrimi, Dosya: Bilinç Akışında Aışveriş Merkezleri, Ankara, 4-16

Şahin S.Z. (2007), İl Stratejik Planlama Sürecinin Uygulayıcı Gözüyle Değerlendirilmesi: Ankara İl Özel İdaresi Deneyimi, Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması-II, İstanbul

Şahin S.Z. (2006), Kent Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı ve İktidar İlişkileri: Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği, Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması-I, İstanbul

Kitaplar

Komisyon (2009), Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Kentleşme Şurası Yerel Yönetimler ve Katılımcılık Komisyon Raporu Kitabı, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara, 1-198

Şahin S.Z. (2008), 6. Ankara İli ve Ankara İl Özel İdaresi Stratejik Plan Kitabı, Ankara İl Özel İdaresi, Ankara

Komisyon (2007), DPT 9. Kalkınma Planı İl Gelişme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu Rapor Kitabı, T.C. Devlet Planlama Teşkilatı

Panel (2005), Atatürk Orman Çiftliği Nasıl Korunmalı, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, Ankara

Şahin S.Z. (2003), Kızılay’da Yayalar ve Yayalık, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara

Komisyon (2001), DPT. 8. 5 Yıllık Kalkınma Planı Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu Rapor Kitabı, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara

Çoklu Yazar (1997), Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması I, ODTÜ, Ankara

Çoklu Yazar (1997), Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması II, ODTÜ, Ankara