Lisans Programı (2016 Müfredatı) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Servis DersleriZorunlu Bölüm Dersleri

ECON 101 - İktisada Giriş I
Bu derste talep, arz ve piyasa fiyatı gelişimine giriş yapılmaktadır. Monopol ve tam rekabet gibi, seçilmiş mikro ekonomik problemler incelenmektedir. Aynı zamanda kaynak dağıtımı ve gelir dağılımındaki fiyatların rolü gibi değişik konulara değinilmektedir.

ENG121 - Temel İngilizce I
Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyinde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri içermektedir. Bu etkinlikler arasında duygular, yiyecek ve içecekler, boş zaman aktiviteleri ve günlük rutinler gibi çeşitli konular yer alır. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgular da dersin içeriğine dahildir.

ENG122 - Temel İngilizce II
Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyinde iletişim kurmalarına yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişim becerilerine yönelik daha geniş çerçeveli etkinlikleri içerir. Bu etkinlikler, ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para, ve alışveriş konuları çerçevesinde işlenir. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgular da dersin içeriğine dahildir.

KAM 101 - Siyaset Bilimine Giriş I
Bu ders temel siyasal kavramlara giriş niteliğindedir. Derste, iktidar, toplum, devlet, yurttaşlık, haklar, otorite, egemenlik, meşruiyet, özgürlük, eşitlik, demokrasi, ideoloji ve adalet kavramları incelenecektir. Siyasal rejimler ve sistemler, baskı grupları, siyasi partiler, seçimler ve seçmen davranışı derste ele alınacak diğer kavramlardır.

KAM 102 - Siyaset Bilimine Giriş II
Derste işlenecek konular rejimler ve siyasi sistemler, ideolojiler, demokrasi, devlet ve iktisat, din ve siyaset, demokrasi, siyasi partiler gibi siyaset biliminin temel tartışma alanlarından oluşmaktadır.

KAM 104 - Kamu Yönetimine Giriş
Derste şu konular irdelenmektedir: Toplumsal yaşam, siyasal iktidar ve toplum yönetimi. Kamusal alan ve ortak ihtiyaçların karşılanması. Siyasal otoritenin dönüşümü. Mülk-polis-hukuk sosyal hukuk ve minimal devlet türleri. Kamu yönetimi doğuşu ve evrimi, siyasal iktidarın paylaşımı ve bürokratik dönüşüm. Bir disiplin olarak kamu yönetiminin doğuşu ve gelişimi. Kıta Avrupası ve Anglosakson yönetim anlayışları. Değişik devlet yapılarında kamu yönetimi uygulamaları. Kamu yönetiminin incelenmesinde başlıca yaklaşımlar. Kamu yönetiminin örgütlenmesi. Türk Kamu Yönetiminin temel özellikleri.

KAM 105 - Sosyolojiye Giriş

KAM 142 - Kamusal Akıl Stüdyosu II
Bu derste bir atölye çalışması yapılarak öğrencilere siyaset bilimi ve kamu yönetimine ilişkin en temel araçlar gerçek yaşamdan örneklerle kavratılmaya çalışılacaktır. Bu amaçla kanun, yönetmelik gibi mevzuat unsurlarının, bütçe, imar planı gibi belgelerin incelenmesi, drama yöntemleri ile kamusal karar verme ortamlarının simülasyonu gibi yöntemler kullanılacaktır. Uygulamaların tümü etkileşimli ve öğrenen bir ortamı hedeflemektedir. Atölye çalışmasında, öğrencileri, ilk yıl alınan kuramsal derslerin gerçek yaşamdaki karşılıklarını düşünmeye sevk eden yaratıcı ve yenilikçi alıştırmalara yöneltme hedefi güdülmektedir.

KAM 201 - Anayasa Hukuku
Anayasa hukuku kavramı, Türkiye’deki anayasaların tarihsel arka planı, mevcut anayasa, yapısı, özellikleri ve anayasal kurumlar konuları incelenecektir. Ayrıca dersin kapsamında, anayasa hukukunun kaynakları, siyasi iktidar, devlet ideolojik tasnifi, varlık koşulları ve biçimleri, Kurucu iktidar, anayasa yargısı, egemenliğin kullanılmasına göre yönetim biçimleri, seçim ve sistemleri, siyasi partiler, yasama, yürütme ve yargı erkleri ve kuvvetler ayrılığı ve kuvvetler ayrılığı çerçevesinde öngörülen siyasal rejimler konuları yer almaktadır.

KAM 203 - Siyasi Düşünceler Tarihi I
Klasik, ortaçağ, Rönesans ve Reform dönemlerinin siyasi düşünceleri incelenir. Öğrencilerin, bu düşünceler ile çağdaş siyaset ve siyaset kuramı arasındaki ilişkileri kurmaları hedeflenmekle birlikte dersin temel içeriği tarihseldir.

KAM 204 - Siyasi Düşünceler Tarihi II
Bu ders, 17. yüzyılın ortalarından 19. yüzyıl sonlarına kadar olan siyasal düşünce tarihini kapsar. Ders, öğrencinin, bu düşüncelerle güncel siyasal meseleleri bağlantılandırmasını ve eleştirel düşünce yeteneğini geliştirmesini destekleyecek yönde işlenir.

KAM 205 - Türkiye’nin Siyasi Yapısı I
Ders Türk siyasi yapısını şekillendiren dört ana konu üzerinden yürütülecektir. İlk olarak cumhuriyetçi gelenek ve değişkenleri üzerinde durulacaktır. İkinci olarak askeriyenin Türk siyasi gelişimindeki rolü tartışılacaktır. Takiben Türkiye özelinde din ve siyaset ilişkisi irdelenecektir. Son olarak ise milliyetçilik, kimlik ve vatandaşlık konularına değinilecektir.

KAM 206 - Türkiye’nin Siyasi Yapısı II
Derste, 1960 Türkiye’sinden günümüz Türkiye’sine kadar olan dönemin temel siyasal özellikleri incelenir. Türkiye’nin siyasal yapısı; toplumsal sınıflar, katmanlar, etnik gruplar, askeri ve sivil bürokrasi arasındaki ilişkiler göz önünde bulundurularak ele alınır. Öğrencilerin, Türkiye’nin belli başlı siyasi meseleleri, olayları, kurumları ve süreçleri ile ilgili çözümleyici bir bakış açısı geliştirmesi beklenir.

KAM 208 - Siyasi Tarih
I. Dünya Savaşı döneminden başlayarak günümüze kadar gelişen süreçte devletlerin ve ulusların değişimi, gelişimi, yıkılışları, devletler arası siyasi ve ekonomik gelişmeler ve devletlerin genel dünya tarihi içerisindeki yerleri ve önemleri tartışılacaktır.

KAM 209 - Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I
Bu dersin amacı sosyal bilimler için araştırma yöntemlerini öğrencilere aktarmaktır. Dolayısıyla bu ders öğrencilere sosyal araştırma yöntemlerinin mantığını, süreçlerini ve tiplerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler a) Niceliksel ve niteliksel araştırma stratejilerine hakim olacaklardır; b) Araştırma sorunsalları ve tasarımları hakkında bilgi sahibi olacaklardır; c) Değişik araştırma tekniklerinin uygun olduğu alanları tespit etme yeteneğine sahip olacaklardır; d) Sosyal sorunları akademik olarak araştırma ve raporlama becerisine sahip olacaklardır.

KAM 210 - Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II
Bu dersin amacı, öğrencilerin, bilimsel araştırma sürecini, uygulama yaparak öğrenmelerini sağlamaktır. Bu derste öğrenciler belirli alanlarda projeler yürüterek teorik bilgileri pratikte uygulama olanağı bulacaklardır. Ders araştırma stratejileri, tasarımları ve teknikleri hakkında derinlemesine analizleri içermektedir. Bu analizler çeşitli sorunsallar etrafında örgütlenir, problemler, pratik uygulamalar üzerinden çözülmeye çalışılır.

KAM 211 - Medeniyetler Tarihi
Antik çağlardan 19. Yüzyıl'a kadar Batı medeniyetleri ve kültürleri.

KAM 243 - Kamusal Akıl Stüdyosu III
Bu derste seçilen bir yerel yönetim birimi farklı boyutlarıyla incelenecektir. Atölye çalışması sırasında öğrenciler seçilen yerel yönetim birimi ile ilgili olarak yapısal incelemelerde bulunacaklardır. İncelemeler sırasında öğrencilerin yerel yönetim birimi ile etkileşime girmeleri ve kuramsal bilgilerini sınayıcı alıştırmalar yapmaları sağlanacaktır.

KAM 244 - Kamusal Akıl Stüdyosu IV
Bu derste incelenen yerel yönetim biriminin iyileştirilmesine ve yönetsel sorunlarının çözümüne yönelik alıştırmalar yapılması hedeflenmektedir. Bu alıştırmalar yapılırken seçilen yerel yönetim biriminin sorunlarına yönelik somut alternatiflerin etkileşimli bir biçimde öğrenciler tarafından hazırlanması sağlanacaktır.

KAM 303 - Devlet ve Toplum Kuramı
Ders, liberal-çoğulcu, seçkinci (örgütsel/yönetimci) ve Marksist (sınıf odaklı) olmak üzere üç ana devlet-toplum kuramının yaklaşımları doğrultusunda işlenecektir. Bu üç ana kuramsal çerçeve genellikle birbirleriyle uzlaşmaz görülseler de, çağdaş yaklaşımların çoğu bu kuramları bir biçimde birleştirerek ele almaktadır. Zira her bir kuram modern devletin demokratik, yönetsel/bürokratik ve kapitalist olmak üzere üç önemli bileşeninden birini temel alarak, devlet, toplum ve aralarındaki ilişkiyi bu temelden hareketle açıklamaktadır. Derste modern devletin doğuşu ve işlevlerinin yanı sıra, bu farklı kuramsal geleneklerin varsayımları, devlet ve toplumu anlamak/açıklayabilmek konusunda birbirlerine ters düştükleri ve birbirlerini tamamladıkları noktalara değinilecektir.

KAM 304 - Karşılaştırmalı Devlet Düzenleri
Bu ders ülke çalışmalarını kapsar. Kavramsal çerçeve ve diğer analitik araçlar yardımıyla öğrencilerin siyasal süreçleri ve siyasal değişimleri anlamaları ve karşılaştırmaları amaçlanır.

KAM 305 - Siyaset Sosyolojisi
Ders, toplumsal grupların ve kurumların, siyasal süreçlerle dinamik ilişkisini ele alır. Siyasal davranış, formal siyaset, geleneksel olmayan siyaset, günümüz toplumlarında devlet ve sivil toplum ilişkisi, siyasal destek, siyasal çekişme ve iktidarın dağılımı, derste irdelenen konular arasında yer alır.

KAM 331 - Bilgi Edinme Amaçlı Okuma (İngilizce)
KAM 331 Bilgi Edinme Amaçlı Okuma dersi öğrencilerin İngilizce metinleri anlama kabiliyetini arttırmak hedefine sahiptir. Bu bağlamda, derste çeşitli İngilizce metinler okunarak anlama, yorumlama ve eleştirel bakış kapasiteleri kuvvetlendirilir.

KAM 332 - Eleştirel Okuma (İngilizce)
This course aims to help students to gain skill on critical reading as well as critical thinking. Articles from newspapers and magazines in their subject matter will be used during the course. They will learn what a text says and how that text describes the subject matter.

KAM 412 - Politika Semineri I
Bu ders, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanındaki kuramsal yaklaşımları ve uygulamaları eleştirel bir biçimde ele alarak öğrencileri çalışma yaşamına hazırlamayı amaçlamaktadır. Derste örnek olaylar tartışılarak, öğrencinin çalışma yaşamında karşılaşacağı sorunlar ile bunların etik boyutları üzerinde durulur ve strateji oluşturma kabiliyetinin artırılması hedeflenir. Bölgesel ve küresel siyasi yapılanmalar, yasama organları, yürütme organları, yargı organları, iktisat politikaları, toplumsal hareketler ve sivil toplum kuruluşları gibi konular güncel gelişmeler ışığında değerlendirilir. Derslere katılım, tartışma için gazete/dergi makalesi getirmek ve seçilecek olan bir konuda sunum yapmak öğrencinin yükümlülüğüdür.

KAM 429 - Medya ve Siyaset
Ders genelde dünya, özelde Türkiye siyasetinin medya ile olan her türlü ilişkilerini ele almakta ve tartışmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda basının kamuoyu oluşturma ve kamuoyunu yönlendirmedeki etkisi göz önünde bulundurularak, medya ve siyaset ilişkisi irdelenecektir.

KAM 431 - Medya Okur-Yazarlığı (İngilizce)

KAM 432 - Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce)
This course aims to help students to improve their speaking skills for working life as well as daily life. They will have had a knowledge on how to prepare a speech on different topics.

TURK 401 - Türk Dili I

TURK 402 - Türk Dili II

Seçmeli Dersler

KAM 302 - Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi
Bürokrasi kavramı, modern bürokrasinin ortaya çıkışı ve gelişimi, bürokrasiye ilişkin farklı kuramsal yaklaşımlar ile ilgili kuramsal altyapı verildikten sonra, Türkiye bürokrasisi özelinde Türkiye’de bürokrasinin gelişimi, günümüzdeki durumu ve Türk bürokratlarının kurumlarında oyndıkları politik oyunlar örnekleriyle birlikte irdelenecektir.

KAM 306 - İdare Hukuku
İdare Hukuku ve Türk İdare Hukukunun kaynakları incelenir.

KAM 311 - Demokrasi Teorisi
Derste, demokrasinin farklı tanımları ve tarihi incelenmektedir. Klasik demokrasi, cumhuriyetçilik, liberal demokrasi, doğrudan demokrasi, rekabetçi seçkincilik, çoğulculuk, demokrasi kuramının sınırları gibi başlıklar dersin içeriğinde yer almaktadır.

KAM 312 - Bilim Felsefesi
Kuramsal varlıkların statüsü, kuramların doğrulanması ve bilimsel açıklamanın doğası dersin konuları arasındadır.

KAM 313 - Yurttaşlık ve Sivil Toplum
Sivil toplum konusundaki söylemler, yurttaşlık kavramı, devlet – sivil toplum ilişkileri, kamusal alanın rolü ve sivil toplumun altyapısı derste ele alınan konulardandır.

KAM 314 - Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri
Siyasal partiler, siyasal parti sistemleri, seçim sistemleri, seçimler ve oylama, Türkiye’de siyasal parti ve seçim kanunları, dersin kapsadığı konular arasında yer almaktadır.

KAM 315 - Türk Yönetim Tarihi
Ders, Osmanlı İmparatorluğu idare ve teşkilat yapısına odaklanmaktadır. Bu yapı, iktisadi, siyasi ve toplumsal süreçlerle ilişkilendirilerek incelenmekte, Osmanlı Klasik Dönemi’nin oluşumunda, İslam, Selçuklu ve Roma mirası göz önünde bulundurulmaktadır. Klasik imparatorluk yapısı benzer örneklerle karşılaştırılırken modernleşme çerçevesinde bozulma ve çözülme dönemleri ele alınmakta, Tanzimat süreci ve Cumhuriyet devrimlerinin kökenleri incelenmektedir.

KAM 316 - Kent Sosyolojisi
Kentsel dinamiklerin kendine özgü doğası kentlerin ve yönetsel yapıların anlaşılmasında sosyolojinin yeni bir ihtisas alanının gelişmesine sebep olmuştur. Kent Sosyolojisi olarak adlandırılan bu alan siyaset bilimi ve kamu yönetimindeki güncel değişimlerin en temel sebeplerinden birisi olan kentleşme sürecini ve kentlerdeki sosyal gerçekliği kavratmayı amaçlamaktadır. Bu ders kapsamında öğrencilerin yönetsel süreçlerle kentlerdeki sosyal süreçleri ilişkilendirmelerinin sağlanması öngörülmektedir.

KAM 317 - Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Bu dersin amacı, örgütlerin stratejik planlarının gerçekleştirilmesini ve stratejik yönetim faaliyetlerini göz önünde bulundurarak güncel yaklaşımlar çerçevesinde insan kaynakları yönetimini irdelemektir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programının bir dersi olmasından ötürü şu başlıklar üstünde durulacak konulardandır: Kamu personeli ve istihdamı, kamu yönetiminin alanları, sistemin yönetimi, kayırma ve liyakat, kamuda hizmete alma ve atama, disiplin, sicil, ücretlendirme, sosyal güvenlik, kamu görevlilerinin örgütlenmesi.

KAM 318 - Siyaset Psikolojisi
Ders, siyaset psikolojisi alanında farklı kuram ve yaklaşımlara giriş niteliğindedir. Derste, siyasal süreçlerle ilgili bilginin, psikolojik araçlar kullanılarak pekiştirilmesi amaçlanır.

KAM 320 - Örgüt Kuramı
Örgüt kavramı; resmi örgüt, örgüt dinamiği ve etkililik; örgütsel gelişim ve değişim bu dersin konuları arasındadır. Hükümetlerin randımanı, etkililiği ve sorumluluğu da işlenen konular arasındadır. Ders, örgüt çalışmalarının, tarihsel gelişimi, alandaki ilk çalışmalar, kuramların felsefik ve sosyolojik temelleri, ayrıca, yapısal koşul bağımlılık, kaynak bağımlılığı, işlem maliyeti, örgütsel ekoloji, kuramlarının incelenip değerlendirilmesini içermektedir.

KAM 345 - Kamusal Akıl Stüdyosu V
Bu derste seçilen bir merkezi kamu kurumunun genel müdürlük düzeyindeki birimi, ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu birimi her yönüyle incelenecektir. Atölye çalışması sırasında öğrenciler seçilen yönetim birimi ile ilgili olarak yapısal incelemelerde bulunacaklardır. İncelemeler sırasında öğrencilerin yerel yönetim birimi ile etkileşime girmeleri ve kuramsal bilgilerini sınayıcı alıştırmalar yapmaları sağlanacaktır.

KAM 346 - Kamusal Akıl Stüdyosu VI
Bu derste incelenen yönetim biriminin iyileştirilmesine ve yönetsel sorunlarının çözümüne yönelik alıştırmalar yapılması hedeflenmektedir. Bu alıştırmalar yapılırken seçilen yönetim biriminin sorunlarına yönelik somut alternatiflerin etkileşimli bir biçimde öğrenciler tarafından hazırlanması sağlanacaktır.

KAM 401 - Çağdaş Siyaset Kuramları
Bu ders, çağdaş siyaset kuramlarına giriş niteliğindedir. Derste incelenen kuramcılar, günümüz dünyasında yer etmiş olan özgürlük, eşitlik, güç, şiddet, devrim, dönüşüm, soykırım, demokrasi ve sivil toplum gibi belli başlı kavramları ele almış olan kuramcılardır. Öğrenciler, siyasi, toplumsal ve psikolojik dünyalar arasındaki bağlantıları anlamaya teşvik edilirler.

KAM 402 - Kamu Politikası
Kamu politikasının temel kavramları ve doğası, kamu politikasında rol oynayan aktörler, kamu politikası süreci, kamu politikası sorunları, kamu politikası alanındaki belli başlı tartışmalar dersin konuları arasındadır. Derste, ulusal ve uluslararası düzeylerde örnekler de incelenir.

KAM 403 - Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar
Küreselleşen dünyada yerel yönetim birimlerinin gündelik yaşamı şekillendirmedeki etkisi her geçen gün artmaktadır. Yerel yönetim birimlerinin artan önemi kentleşme sürecine paralel olarak kentlerdeki sorunların anlaşılmasında ve çözümlenmesinde yeni politikaları gerektirmektedir. Bu sebeple siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğreniminde yerel yönetim birimlerinin yapısı ve işleyişi ile kentsel alanlardaki sorunların aşılması için geliştirilen politikalar dizisini ifade eden ‘kentsel politikalar’ müfredatın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bu derste, yerel yönetimler ve kentsel politikalar konusuna odaklanılarak, alandaki güncel yaklaşımlar ve uygulamalar incelenecektir.

KAM 404 - Kentsel Siyaset
Son otuz yılda küresel sistemde kentler her zamankinden daha çok öne çıkmaya başlamışlar, bu doğrultuda kentsel siyasal alan merkezi siyasal alanın yanında gündelik yaşamın şekillendirilmesinde daha belirgin hale gelmeye başlamıştır. Kentlerde kurulan siyasal ilişkiler, kentlerdeki siyasal yapılar ve bu siyasal yapıların merkezi alanla ilişkilerinin incelenmesi siyaset bilimi kuramını ve kamu yönetimi uygulamalarını yeniden biçimlendirmektedir. Bu ders, siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğrencilerinin bu gelişmeleri takip edebilmeleri ve kentlerin siyasal sistemdeki değişen ağırlığını kavrayabilmeleri için gerekli donanımı sağlayacaktır.

KAM 411 - E-Devlet ve Uygulamaları
Kamu hizmetlerini geliştirmede ve kolaylaştırmada bir araç olarak e-devlet konusunun işleneceği bu dersin başlıkları arasında şunlar yer almaktadır: Bilgi Toplumu ve E-Ekonomi, Elektronik Devlet Kavramı Amaçları İşlevleri, E-Devletin Gelişimi, Kamu Yönetiminde E-Hizmet Anlayışı, Kamu Enformatiği Kavramı, E-Yönetişim, E-Demokrasi, E-Vatandaş, E-Devletle İlgili Sorunlar, Dünyada E-Devlet uygulamaları, Türkiye’de E-devlet uygulamaları.

KAM 413 - Kalkınma Politikaları
Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma deneyimleri; iktisadi büyüme, bağımlılık ve demokrasi gibi konulara odaklanarak incelenir. Derste, gelişmekte olan ülkelerin güncel sorunları; kalkınma planları ve uygulamaları, sektörel gelişmeler, yatırım politikaları ve öncelikleri göz önünde bulundurularak irdelenir.

KAM 414 - Eğitim Politikası
Derste, kavramsal perspektifler ışığında, okulları ve üniversiteleri kapsayacak biçimde örgütsel bağlamdaki siyasal dinamikler incelenir. Ayrıca, eğitim politikası tercihlerini belirleyen siyasi süreçler değerlendirilir.

KAM 415 - Etik ve Siyaset
Derste, siyasetle bağlantılı belli başlı etik konular, siyasette ilkeler, yalan, liyakat, kamu politikası ve kişisel değerler, para ve etkisi gibi konuların yanı sıra etik bağlamında siyasetin kurumsal olan yanıyla ilişkili bir dizi konu ele alınır.

KAM 416 - Çevre Politikası
Ders, çevre ve siyaset arasındaki ilişkiye odaklanır. Çevre korumanın toplumsal ve siyasal boyutları, çevresel sorunlarla baş etmeye yönelik siyasa araçları, ağırlaşan çevre sorunlarının politikaya yansımaları ile sürdürülebilir kalkınmanın önemi dersin kapsadığı konular arasındadır.

KAM 417 - Çağdaş Türkiye’nin Düşünce Tarihi
Geç Osmanlı döneminden günümüze belli başlı aydınlar; muhafazakarlık, Kemalizm, sosyalizm, milliyetçilik ve İslamcılık akımları çerçevesinde ele alınır.

KAM 418 - Toplumsal Hareketler
Ders, toplumsal hareketlerin yapısı, nedenleri ve sonuçları üzerinde durur. Tarihsel ve güncel örnek olaylar doğrultusunda toplumsal cinsiyet, etnisite ve toplumsal sınıflar bağlamında toplumsal hareketler ele alınır. Yeni toplumsal hareketlerin özellikleri incelenir.

KAM 419 - Irk, Etnisite ve Toplumsal Cinsiyet Siyaseti
Bu derste, etnik ve ırksallaştırılmış gruplara aidiyet açısından kadın ve erkeğin, kendilerini nasıl gördükleri, diğerleri tarafından nasıl görüldükleri ele alınır. Etnik bağlılığın ve ırksallaştırılmış çıkarların neden ve ne zaman çatışmaya yol açtığı, kadının ve erkeğin çoğu kez farklı olan kimlik deneyimlerinin nedenleri ve sonuçları değerlendirilir.

KAM 420 - Şiddet ve Siyaset
Derste şiddetin doğası, nedenleri ve sonuçları ele alınır. İlk olarak şiddet konusundaki farklı yaklaşımlar tanıtılır. Ardından, iç savaşlar ve çatışma çözümünde şiddetin rolü konuları da dahil olmak üzere şiddet ve siyaseti değerlendiren çalışmalar incelenir

KAM 421 - Küreselleşme ve Demokrasi
Derste, demokrasi ve küreselleşme arasındaki etkileşim biçimleri irdelenir. Savaş, terörizm, milliyetçilik ve demokrasi söylemleri ile küreselleşme retoriği derste incelenen konular arasındadır.

KAM 422 - Sosyal Politika
Derste yer alan konu başlıkları şunlardır: Temel Kavramlar, Sanayi Devrimi, Sosyal Politikanın Doğuşu, Sosyal Politika ve Uluslararası Kuruluşlar, Sosyal Politikaların Tarihsel Gelişimi ve Öncü Ülkeler.

KAM 423 - İdari Yargı
Ders, kamu hukukunun bir parçası olarak idare hukukunun özellikleri ve genel ilkeleri ile idari teşkilat, idari işlem, kamu hizmeti, kamu görevlileri ve kamu malları gibi konulardan oluşmaktadır.

KAM 424 - Avrupa Birliği Hukuku
Ders kapsamında AB hukukunun karakteristik özellikleri konusunda genel bilgi sahibi olunması amaçlanmakta ve AB hukukunun ulusal alanda uygulanan çerçevesinde doğabilecek sorunlar tartışılmaktadır. Bunun yanında AB’nin kurumsal yapısı hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.

KAM 425 - Oyun Teorisi
Ders oyun teorisi ve teknikleriyle ilgili temel bilgilerin verilmesini ve öğrencilerin ilgili uygulamaları yaparak, bu teori ve teknik konusunda deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır. Böylece öğrenciler oyun teorisi üzerinde temel bir bilgi edinmiş olacaklardır.

KAM 426 - Borçlar Hukuku
Ders kapsamında borçlar hukukunun temel ilke ve kavramları, borç ilişkisinin unsurları, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, borcun ifası, ifa engelleri ve borcun sona ermesi gibi temel konular incelenecektir.

KAM 427 - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Ders kapsamında iş hukukunun niteliği ile iş, işçi, işveren gibi temel kavramlar, iş kanunları, işçi ve işveren birlikleri, grev, lokavt, çeşitli sosyal güvenlik sistemleri, Türk sosyal güvenlik sistemi ve sosyal haklar gibi temel konular ele alınacaktır.

KAM 428 - Medeni Hukuk
Ders kapsamında medeni hukukun temel esasları, hak ehliyeti, fiil ehliyeti, kişilik hakları ve kişiliğin korunması, hısımlık, ikametgah, dernekler ve vakıflar gibi medeni hukukun temel konuları ele alınacaktır.

KAM 430 - Kamu Maliyesi
Bu derste, temel olarak kamu ekonomisinin gelir ve giderleri incelenecektir. Ders öğrencilere kamu faaliyetlerini ekonomik, hukuki, idari ve siyasi yönleriyle anlatmayı amaçlamaktadır. Ders kamu harcamaları, kamu gelirleri, vergiler, kamu bütçesi, kamu kesiminde siyasi karar alma ve oylama gibi temel konuları içermektedir.

KAM 433 - Türkiye-AB İlişkileri

KAM 441 - Kamu Yönetimi Semineri I
Bu ders, kamu yönetimi alanındaki kuramsal yaklaşımları ve uygulamaları eleştirel bir biçimde ele alarak öğrencileri çalışma yaşamına hazırlamayı amaçlamaktadır. Derste örnek olaylar tartışılarak, öğrencinin çalışma yaşamında karşılaşacağı sorunlar ile bunların etik boyutları üzerinde durulur ve strateji oluşturma kabiliyetinin artırılması hedeflenir. Bölgesel ve küresel siyasi yapılanmalar, yasama organları, yürütme organları, yargı organları, iktisat politikaları, toplumsal hareketler ve sivil toplum kuruluşları gibi konular güncel gelişmeler ışığında değerlendirilir. Derslere katılım, tartışma için gazete/dergi makalesi getirmek ve seçilecek olan bir konuda sunum yapmak öğrencinin yükümlülüğüdür.

KAM 442 - Kamu Yönetimi Semineri II
Bu ders, kamu yönetimi alanındaki kuramsal yaklaşımları ve uygulamaları eleştirel bir biçimde ele alarak öğrencileri çalışma yaşamına hazırlamayı amaçlamaktadır. Derste örnek olaylar tartışılarak, öğrencinin çalışma yaşamında karşılaşacağı sorunlar ile bunların etik boyutları üzerinde durulur ve strateji oluşturma kabiliyetinin artırılması hedeflenir. Bölgesel ve küresel siyasi yapılanmalar, yasama organları, yürütme organları, yargı organları, iktisat politikaları, toplumsal hareketler ve sivil toplum kuruluşları gibi konular güncel gelişmeler ışığında değerlendirilir. Derslere katılım, tartışma için gazete/dergi makalesi getirmek ve seçilecek olan bir konuda sunum yapmak öğrencinin yükümlülüğüdür.

KAM 443 - Politika Semineri II
Bu ders, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanındaki kuramsal yaklaşımları ve uygulamaları eleştirel bir biçimde ele alarak öğrencileri çalışma yaşamına hazırlamayı amaçlamaktadır. Derste örnek olaylar tartışılarak, öğrencinin çalışma yaşamında karşılaşacağı sorunlar ile bunların etik boyutları üzerinde durulur ve strateji oluşturma kabiliyetinin artırılması hedeflenir. Bölgesel ve küresel siyasi yapılanmalar, yasama organları, yürütme organları, yargı organları, iktisat politikaları, toplumsal hareketler ve sivil toplum kuruluşları gibi konular güncel gelişmeler ışığında değerlendirilir. Derslere katılım, tartışma için gazete/dergi makalesi getirmek ve seçilecek olan bir konuda sunum yapmak öğrencinin yükümlülüğüdür.

KAM 447 - Kamusal Akıl Stüdyosu VII
Bu derste seçilen bir merkezi yönetim birimi (Bakanlık, başkanlık …) her yönüyle incelenecektir. Atölye çalışması sırasında öğrenciler seçilen merkezi yönetim birimi ile ilgili olarak yapısal incelemelerde bulunacaklardır. İncelemeler sırasında öğrencilerin merkezi yönetim birimi ile etkileşime girmeleri ve kuramsal bilgilerini sınayıcı alıştırmalar yapmaları sağlanacaktır.

KAM 448 - Kamusal Akıl Stüdyosu VIII
Bu derste incelenen merkezi yönetim biriminin iyileştirilmesine ve yönetsel sorunlarının çözümüne yönelik alıştırmalar yapılması hedeflenmektedir. Bu alıştırmalar yapılırken seçilen merkezi yönetim biriminin sorunlarına yönelik somut alternatiflerin etkileşimli bir biçimde öğrenciler tarafından hazırlanması sağlanacaktır.

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

ECON 102 - İktisada Giriş II
Bu ders GSMH, işsizlik, enflasyon gibi temel makroekonomik kavramları ele almaktadır. Temel kavramlar ele alındıktan sonra temel analiz araçları kullanılarak tüketim, yatırım, hükümet ve dış ticaretin milli hasıla ile olan ilişkileri ortaya konulmakta, para piyasası ve faiz ilişkileri irdelenmekte ve bu değişkenlerde ortaya çıkan değişmelerin hasıla üzerindeki etkileri çarpan mekanizmaları ile analiz edilmektedir.

ENG221 - Temel İngilizce III
Bu ders öğrencilerin başlangıç üstü düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik aktiviteler içermektedir. Bu aktiviteler; yetenekler, tarihler, sağlık problemleri, yer tarifleri, boş zaman aktiviteleri, biyografik bilgiler, telefon konuşmaları gibi çeşitli alanlarda işlenmektedir.

ENG222 - Temel İngilizce IV
Bu ders öğrencilerin başlangıç üstü düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dil bilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikler içermektedir. Bu etkinlikler daha geniş kapsamda yetenekler, tarihler, sağlık problemleri, yer tarifleri, boş zaman etkinlikleri, biyografik bilgiler, telefon konuşmaları gibi çeşitli alanlarda işlenmiştir.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

KAM 141 - Kamusal Akıl Stüdyosu I
Bu derste bir atölye çalışması yapılarak öğrencilere siyaset bilimi ve kamu yönetimine ilişkin en temel kavramlar ve süreçler gerçek yaşamdan örneklerle kavratılmaya çalışılacaktır. Bu amaçla kamu idarecilerinin davet edilmesi, anket ve ortak akıl çalışmalarının yapılması, Bölüm Öğretim Üyelerinin konferanslar vermesi, medyada çıkan haberlerin takip edilmesi ve değerlendirilmesi gibi yöntemler kullanılacaktır. Uygulamaların tümü etkileşimli ve öğrenen bir ortamı hedeflemektedir. Atölye çalışmasında, öğrencileri, ilk dönem alınan kuramsal derslerin gerçek yaşamdaki karşılıklarını düşünmeye sevk eden yaratıcı ve yenilikçi alıştırmalara yöneltme hedefi güdülmektedir.

LAW 111 - Hukuka Giriş
Hukukun temel kavramları, diğer sosyal düzen kuralları ile ilişkisi, hukukun tanımı, kamu hukuku ve özel hukukun alt dalları, Türk yargı örgütü, dava türleri