Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları

Ders Adı: Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar
Kod: KAM 403
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Dersin hedefleri öğrencilerin: 1. Kentleşme olgusu ve kentleşme sürecinin toplumlarda yarattığı dönüşüm hakkında bilgilendirilmeleri, 2. Yerel yönetimlerin yapısı, geçmişi, işleyişi ve dönüşümü ile ilgili olarak bilgi sahibi kılınmaları, 3. Yerel yönetim birimlerinin kentleşme süreçleri doğrultusunda geçirdikleri evrimin toplumsal yapı ve devlet üzerinde yarattığı etkilerin kavratılması ve 4. Mekanın ve planlamanın gündelik yaşam ve toplumsal yapı üzerindeki etkilerinin anlatılması hedeflenmektedir.
İçerik: Küreselleşen dünyada yerel yönetim birimlerinin gündelik yaşamı şekillendirmedeki etkisi her geçen gün artmaktadır. Yerel yönetim birimlerinin artan önemi kentleşme sürecine paralel olarak kentlerdeki sorunların anlaşılmasında ve çözümlenmesinde yeni politikaları gerektirmektedir. Bu sebeple siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğreniminde yerel yönetim birimlerinin yapısı ve işleyişi ile kentsel alanlardaki sorunların aşılması için geliştirilen politikalar dizisini ifade eden ‘kentsel politikalar’ müfredatın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bu derste, yerel yönetimler ve kentsel politikalar konusuna odaklanılarak, alandaki güncel yaklaşımlar ve uygulamalar incelenecektir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5