Devlet ve Toplum Kuramı (KAM 303) Ders Detayları

Ders Adı: Devlet ve Toplum Kuramı
Kod: KAM 303
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu dersin temel amacı öğrencilere, modern devletin doğuşu, modern devleti modern-öncesi devlet biçimlerinden ayıran özellikler ve devlet, toplum, siyaset ilişkilerini konu alan kuramsal yaklaşımlarla ilgili bir kavrayış kazandırabilmektir.
İçerik: Ders, liberal-çoğulcu, seçkinci (örgütsel/yönetimci) ve Marksist (sınıf odaklı) olmak üzere üç ana devlet-toplum kuramının yaklaşımları doğrultusunda işlenecektir. Bu üç ana kuramsal çerçeve genellikle birbirleriyle uzlaşmaz görülseler de, çağdaş yaklaşımların çoğu bu kuramları bir biçimde birleştirerek ele almaktadır. Zira her bir kuram modern devletin demokratik, yönetsel/bürokratik ve kapitalist olmak üzere üç önemli bileşeninden birini temel alarak, devlet, toplum ve aralarındaki ilişkiyi bu temelden hareketle açıklamaktadır. Derste modern devletin doğuşu ve işlevlerinin yanı sıra, bu farklı kuramsal geleneklerin varsayımları, devlet ve toplumu anlamak/açıklayabilmek konusunda birbirlerine ters düştükleri ve birbirlerini tamamladıkları noktalara değinilecektir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 8